Jézus Krisztus papsága

walking
Átváltoztatás

A Szent X. Piusz Papi Testvérület szíve a katolikus papság, és elsődleges célja, hogy szent papokat képezzen és támogasson. „A Testvérület célja a papság és minden, ami hozzá tartozik, és a vele való törődés. Vagyis olyan papság, amilyet a mi Urunk, Jézus Krisztus akart, amikor azt mondta: Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” (Szabályzat, De sodalitii fine)

A Testvérület ezért ebbe az irányba vezeti a papokat, és segíti őket a mindennapi életben szemmel tartani, hogy mi is a létezésük értelme: a szentmiseáldozat minden jelentőségével együtt. Minden, ami belőle származik, és minden, ami kiegészíti.

A pogányok apostola tehát tökéletesen foglalja össze azt, ami a keresztén papság nagyságáról, méltóságáról és hivatásáról elmondható: Sic nos existimet homo ut ministros Christi et dispensatores mysteriorum Dei — „Úgy tekintsenek minket az emberek, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak gondnokait.” (1 Kor 4,1)

„A pap Krisztus szolgája és eszköz az isteni Megváltó kezében, hogy folytassa Krisztus megváltó művét az idők végéig az egész emberiséget fölemelő isteni hatályosságban. Sőt, a pap joggal nevezhető második Krisztusnak, mert Krisztus személyét képviseli ama küldetés alapján: „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket” (Jn 20,21), s a Mester programját valósítja meg, amely az angyali ének szerint: „Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek!” (Luk 2,14)” (XI. Piusz: Ad Catholici Sacerdotii)

A Jézus Szentséges Szíve Papi Szeminárium.